Informace O Zpracování Osobních Údajů (GDPR)

Informace O Zpracování Osobních Údajů (GDPR)

Správcem vašich osobních údajů je:

Strážská obchodní společnost s.r.o.
Stráž 1
348 02 Bor
IČO: 26375664

Účel zpracování

  • Vedení dokumentace související s naším podnikáním a obchodními případy
  • Vedení sjednávacích systémů
  • Vedení adresářů klientů vč. informací o registraci
  • Zpracování výkazů pro orgány veřejné moci
  • Účetní a daňové operace
  • Vedení evidence stížností
  • Vedení seznamu vyřazené dokumentace
  • Vedení reklamací

Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme podle čl. 6 odst. 1 písm. b), f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), tj. oprávněný
zájem správce a plnění smluvních vztahů.
Osobní údaje, které shromažďujeme, zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s právními předpisy, zejména
nařízením GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů.
Osobní údaje dětí (tedy osob mladších 15 let) zpracováváme, jen pokud za dítě jednal nejprve jeho rodič nebo jiný
zástupce, jelikož rodič nebo jiný zástupce dítěte nese odpovědnost za to, že poskytnutí údajů o dítěti není v rozporu s
jeho zájmy a že dítě o zpracování osobních údajů námi i o jeho právech srozumitelně informujete.
Zaručujeme, že zpracování osobních údajů zabezpečujeme standardními postupy a technologiemi. V souvislosti se
zpracováváním osobních údajů pravidelně kontrolujeme případná slabá místa, a zároveň vyhodnocujeme incidenty a
používání takových bezpečnostních opatření, která lze rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu ke
zpracovávaným údajům. Přijatá bezpečnostní opatření pravidelně aktualizujeme.

Právní základ

Splnění naší zákonné povinnosti, zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o
daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele

Doba zpracování

Dle platné legislativy a skartačního řádu jsme povinni uchovávat dokumenty ve stanovených lhůtách a dle zásad
uchovávání údajů. Po uplynutí stanovených dob budou osobní údaje smazány a zlikvidovány.
Jakékoli osobní údaje, které zpracováváme výlučně na základě Vašeho souhlasu, budeme zpracovávat pouze do
okamžiku doručení písemného odvolání Vašeho souhlasu.

Ochrana subjektu údajů

Pokud se kdokoli domnívá, že zpracovávané údaje o jeho osobě nejsou správné nebo úplné, je možné uplatnit
kterékoliv z nabízených práv subjektu údajů.

Práva subjektu údajů

Právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme

Právo na přístup k údajům a další související informace. Práva třetích stran však tímto nesmí být dotčena. Vaše údaje
Vám předáme zásadně elektronickou formou výpisů po prokazatelném ověření Vaší totožnosti pro zachování ochrany
ostatních subjektů údajů.

Právo na opravu

V případě, že jsou vaše údaje nesprávné, nepřesné, máte právo si vyžádat jejich opravu. S přihlédnutím k účelům, pro
které jsou údaje zpracovávány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud je naše zpracování neoprávněné.

Právo na omezení zpracování

Máte právo žádat omezení zpracování Vašich údajů dle čl. 18 GDPR.

Právo na přenositelnost údajů (pouze při automatizovaném zpracování)

Máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, pokud je zpracování prováděno automatizovaně.

Právo odvolat souhlas

V případech, kdy ke zpracování vašich údajů vyžadujeme Váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat.
Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování vašich údajů po dobu, co byl tento souhlas vámi platně udělen, ani na
zpracování vašich údajů z jiných právních důvodů, pokud se aplikují (např. dodržování právních povinností nebo pro
účely našich oprávněných zájmů).

Pověřenec GDPR

Veronika Horká
Přeštice – Zastávka 2
Přeštice 334 01
IČ: 88733050
e-mail: eurogdpr@email.cz

Přejít nahoru