Táborový řád

Táborový řád

1. Při příjezdu do rekreačního střediska je každý povinen se přihlásit na recepci, předložit občanský průkaz nebo cestovní pas. Na základě průkazu totožnosti mu bude vystaven ubytovací doklad a určeno místo pro postavení stanu, přívěsu a vozidla k zaparkování.

2. Přenocování mimo vyhrazená místa a zařízení společnosti nebo bez vlastního ubytovacího zařízení je v kempu Sycherák zákázáno.

3. Postavení stanů nebo přívěsů pro nepravidelné ubytování je povoleno pouze po předchozím dojednání za předpokladu, že návštěvník zaplatí za obsazené místo poplatek za každou noc dle platného ceníku.

4. Pokud se návštěvník k pobytu nepřihlásí, nebo nenahlásí prodloužení pobytu, může být z areálu rekreačního zařízení vykázán.

5. Užívání tábora a jeho zařízení je povoleno pouze osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.

6. Rozdělávání ohňů mimo vyhrazená místa je zakázáno.

7. NOČNÍ KLID musí být dodržován od 22.00 hod. do 7.00 hod. Posezení u táborových ohňů je možné i po 22.00 hodině, pokud klid ostatních návštěvníků nebude rušen.

8. Odjezd před 7.00 hod. ráno a příjezd po 22.00 hod. večer je povolen, pokud bude uskutečněn bez nadměrného hluku.

9. Během dne není dovoleno obtěžovat uživatele tábora nadměrným křikem, zesilováním reprodukované hudby či hlučným zpěvem.

10. Návštěvník je povinen udržovat pořádek kolem ubytovacího zařízení a v celém kempu Sycherák. Odpadky ukládat do nádob k tomu určených. Úmyslné poškozování zařízení, orientačních tabulí a zeleně se trestá. (viz. bod 17. Táborového řádu).

11. Volné pobíhání psů je přísně zakázáno. Koupání psů u veřejné pláže je přísně zakázáno.

12. Po ukončení pobytu uvede návštěvník místo pro stanování do původního stavu (urovnání terénu, odstranění kamenů, apod.).

13. Nejvyšší povolená rychlost uvnitř tábora je 5 km/hod.

14. Je nutno šetřit pitnou vodou, přísný zákaz napouštění bazénků a objemnějších nádob.

15. Mytí a údržba vozidel v kempu Sycherák je zakázáno.

16. Provozovatel kempu Sycherák – Strážská obchodní společnost s.r.o. – nezodpovídá za zranění osob, ztráty osobních věcí, nebo jejich poškození.

17. Při nedodržování a porušování táborového řádu bude návštěvník vykázán z kempu Sycherák bez náhrady. Při hrubém porušování táborového řádu může být zahájeno přestupkové řízení.

18. Předčasný odjezd se nahlašuje na recepci, pokud možno den před odjezdem. Zaplacená část nevyužitého pobytu se nevrací.

Tento řád je platný od 1.1.2023. Poslední aktualizace 1.1.2023.

Přejít nahoru